กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเทิดพระเกียรติสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา จำนวน 300 คน   ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง เพื่อเทิดกระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี  2566 “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต   สิ่งแวดล้อม   และสังคม  BCG”  ภายใต้
หัวข้อย่อย “เรียน – เล่น – งาน – อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
มรภ.บร.  วันที่  18 ส.ค. 2566

ภาพโดย แฟนเพจPrBru งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.