กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. จัดงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี
2566  “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG” ภายใต้หัวข้อย่อย
“เรียน – เล่น – งาน – อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  พบกับกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์มากมายภายในงาน และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มรภ.บร.  ระหว่าง
วันที่ 15 – 16 ส.ค. 2566

ภาพโดย แฟนเพจคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์