กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.วัชระ วชิรภัทรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.บร. พร้อมด้วย
คณาจารย์
บุคลากรสังกัดคณะฯ จำนวน 200 คน  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องใน
วันเกษียณอายุราชการของบุคลากรฯ  ได้แก่  รศ.วีระ เนตราทิพย์  อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  และ  นางกันย์สุดา   ขอนรัมย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะเทคโนโลยีฯ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี
ระหว่างบุคลากร

ภาพโดย แฟนเพจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์