กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.บร. พร้อมด้วย
คณาจารย์บุคลากรสังกัดคณะฯ จำนวน 200 คน  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องใน
วันเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ฯ ได้แก่  ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์ อาจารย์
และ  ผศ.ดร.วราลี โกศัย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างบุคากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ณ หอประชุม
วิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร. วันที่ 27 ส.ค. 2566

ภาพโดย แฟนเพจสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์