กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA”

อาจารย์วิชชา ภัทรนิธิคุณากร รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณาจารย์ มรภ.บร.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับ
เป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA” 
โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)   เพื่อให้
คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ AUN – QA ณ ห้องเฟื่องฟ้า
ชั้น 15 อาคาร 15 มรภ.บร ระหว่างวันที่ 25 – 26 ส.ค. 2566 


จัดโดย
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.บร.
ภาพโดย แฟนเพจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์