กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์-วิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ ของ อว.

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)
กล่าวเปิดการประชุม “การประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่”  เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง มรภ.บร.
นำโดย   รศ.ดร.ศิราณี   จุโฑปะมา และคณะ   
ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่
พาร์ค กรุงเทพฯ


ภาพโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แฟนเพจ
Century Park Hotel Bangkok