กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้เเก่

1. อาจารย์พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. อาจารย์บาล ชะใบรัมย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์