กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของศาสนาพุทธ ณ ลานองค์พระสัพพัญญูสุคโต มรภ.บร.  จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร.

Read more