กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา
2563 – 2564  วันที่ 10  ก.ย. 2566   ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒฺิเข้ารับปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์ 2 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก เข้ารับปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 909 คน

ภาพโดย แฟนเพจงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร