กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวน 1,930 คน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 มรภ.บร. ในวันที่ 3 ก.ย. 2566 เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้บัณฑิตทราบวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้อง ในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 10 ก.ย. 2566

ภาพโดย  แฟนเพจPrBru งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.