กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดับกับ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์   พงษ์พานิช   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นประธาน พร้อมด้วย
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม และผู้มีเกียรติ จำนวน 300 คน   ร่วม กิจกรรม
ยกย่องเชิดชูบุคคล-องค์กรผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ,
เชิดชูอาหารถิ่น 77 จังหวัด
ยกย่องโรงเรียนดนตรีไทย 100 %
ทางด้าน มรภ.บร. รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ในส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 
วันที่ 21 ก.ย. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพโดย : แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม