กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18 ก.ย. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ มรภ.บร.  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนากำลังคน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมช่อพฤกษ์ ชั้น 6 อาคาร 23 ในวันที่ 18 ก.ย. 2566
ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ ประกาศผลการคัดเลือกตำบล
ที่ผ่านการคัดเลือก Train the trainer โครงการฯ ได้เเก่