กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18 ก.ย. 2566 ช่วงเช้าที่ 1/2

กระทรวง อว.  ร่วมกับ มรภ.บร.  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนากำลังคน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมช่อพฤกษ์ ชั้น 6 อาคาร 23 ในวันที่ 18 ก.ย. 2566
ช่วงเช้า ช่วงที่ 1/2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวกรานต์ชนก กมลวงศ์
นักวิชาการอุตาหกรรม เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)