กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 ก.ย. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ  มรภ.บร. ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนากำลังคน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมช่อพฤกษ์ ชั้น 6 อาคาร 23 ในวันที่ 15 ก.ย. 2566
ช่วงบ่าย  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   ได้แก่   คุณวริทธิ  ตีรประเสริฐ นักจัดการความรู้
อาวุโส สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์   เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว,
Soft power