กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 ก.ย. 2566 ช่วงเช้า

กระทรวง อว. ร่วมกับ มรภ.บร. ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนากำลังคน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมช่อพฤกษ์ ชั้น 6 อาคาร 23 ในวันที่ 15 ก.ย. 2566
ช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ จาก มรภ.บร.
ในเรื่องพื้นฐานการเป็น Train the Trainer มืออาชีพ