กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบคู่สัญญาจ้างและเอกสารการประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรับคู่สัญญาจ้างและเอกสารประกอบ การประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากรสายสนับสนุน มรภ.บร. ที่ กองการบริหารงานบุคคลฯ เนื่องจากมีการต่อสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 19 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมงาน RJ38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม การตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ของ 11 มรภ.เขตภาคอีสาน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ   สร้างรายได้   จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภายใต้ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง   ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธในงาน RJ38

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธ แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับขายในแอพพลิเคชั่น RJ38  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือของ 11 แห่งเข้าร่วม ซึ่งพิธีเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่   ของ  11  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เริ่มในวันที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมการจัดการความรู้วิชาศึกษาทั่วไป

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฯ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผอ.สำนักส่งเสริมวิชการฯ ร่วมงาน โครงการอบรมการจัดการความรู้ วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างทักษะของบุคลากรสายวิชาการ ไปประยุกต์ใช้ ในการเปิดภาคการศึกษา ปี 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Oxygen therapy for Newborns”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Oxygen therapy for Newborns”  วิทยากร โดย พญ.พัชชาพร ศิริมงคลขจร เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายการสาธารณสุขและ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ก้าวทันสมัยกับวิทยาการฯ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร. เปิดการอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล  ให้บุคลากรใน หน่วยงาน มรภ.บร. เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรฯ เเละเริ่มใช้ระบบงานสารบรรณฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนิน กิจกรรมต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.บร. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานมหาวิทยาลัยฯ อย่างดีเยี่ยม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. เปิดการอบรม โครงการผลักดันการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล     หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา เว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เพื่อบูรณาการทักษะในการติดตาม และ การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212 อาคาร 17 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมออนไลน์กับ สปอว.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมออนไลน์  กับ  สปอว.  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน “การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วย ววน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570” ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี   จุโฑปะมา   อธิการบดี มรภ.บร.   แสดงความยินดีพร้อมกล่าวโอวาท กับบุคลากรใหม่ อาจารย์ณัฐฐ์ศศิ วิเศษหมื่น สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่สอบผ่านการคัดเลือก และมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  

Read more