กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรม Pitching อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา    อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมคณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า จังหวัดบุรีรัมย์     กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการ    Pitching   อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม

Read more