กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบคู่สัญญาจ้างและเอกสารการประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรับคู่สัญญาจ้างและเอกสารประกอบ การประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากรสายสนับสนุน มรภ.บร. ที่ กองการบริหารงานบุคคลฯ เนื่องจากมีการต่อสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 19 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา 

Read more