กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าบุคลากรสายวิชาการ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร. ประธานกรรมการการสอบฯ พร้อมด้วยกรรมการ การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  สาขากายวิภาคศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคาร 15   

Read more