กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธในงาน RJ38

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธ แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับขายในแอพพลิเคชั่น RJ38  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือของ 11 แห่งเข้าร่วม ซึ่งพิธีเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่   ของ  11  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เริ่มในวันที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมการจัดการความรู้วิชาศึกษาทั่วไป

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฯ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผอ.สำนักส่งเสริมวิชการฯ ร่วมงาน โครงการอบรมการจัดการความรู้ วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างทักษะของบุคลากรสายวิชาการ ไปประยุกต์ใช้ ในการเปิดภาคการศึกษา ปี 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Oxygen therapy for Newborns”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Oxygen therapy for Newborns”  วิทยากร โดย พญ.พัชชาพร ศิริมงคลขจร เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายการสาธารณสุขและ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ก้าวทันสมัยกับวิทยาการฯ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Read more