กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมออนไลน์กับ สปอว.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมออนไลน์  กับ  สปอว.  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน “การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วย ววน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570” ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2

Read more