กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมงาน RJ38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม การตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ของ 11 มรภ.เขตภาคอีสาน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ   สร้างรายได้   จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภายใต้ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง   ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 

Read more