กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี   จุโฑปะมา   อธิการบดี มรภ.บร.   แสดงความยินดีพร้อมกล่าวโอวาท กับบุคลากรใหม่ อาจารย์ณัฐฐ์ศศิ วิเศษหมื่น สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่สอบผ่านการคัดเลือก และมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมงาน ICON-ELT 2023

รศ.มาลิณี   จุโฑปะมา   อธิการบดี  มรภ.บร.   ประธานเปิดงาน ICON-ELT การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ  ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Paul Kei Matsuda จาก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการประชุมแบบออนไซต์และออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก

Read more