กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการศึกษาดูงานของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รศ.ดร.ศิราณี   จุโฑปะมา    รองอธิการบดี มรภ.บร.   และบุคลากร กองการบริหารงานบุคคลต้อนรับ รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดี มรภ.สร.  และบุคลากรกองบริหารงานบุคคลฯ    เพื่อศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานตำแหน่งทางวิชการ กระบวนการให้บริการให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีเปิดสระว่ายน้ำราชภัฏชลาธารและฟิตเนส มรภ.บร.

รศ. มาลิณี  จุโฑปะมา    อธิการบดี มรภ.บร.   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำราชภัฏชลาธารและฟิตเนส มรภ.บร. สำหรับให้บริการบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก สำหรับออกกำลังกาย และใช้เป็นสถานที่สอนทักษะเกี่ยวกับกีฬา  และ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ สระว่ายน้ำราชภัฏชลาธารและฟิตเนส ชั้น 3 อาคาร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมโครงการสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบ องค์กร สำหรับผู้มีความคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน จำนวน 50 คน ณ  ลานพระสัพพัญญูสุคโต  มรภ.บร. พร้อมด้วยกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวต้อนรับและมอบโอวาท แก่บุคลากรใหม่ สืบเนื่องจากการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มิ.ย. 2566 ในโอกาสที่มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 16 มิ.ย. 2566  โดยมี บุคลากรสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม Focus Group การประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group)ในการประชุมการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  เวทีระดมสมอง (Focus

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 80 คน ร่วมการประชุม  การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์  เวทีระดมสมอง (Focus

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ ของจังหวัดบุรีรัมย์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มร.บร. หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 8

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการเตรียมสถานที่จัดประชุมการขับเคลื่อน ววน.ฯ

นายลัด  พอกกลาง ผู้อำนวยการกองการสถานที่และบริการ มรภ.บร. พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมกันจัดสถานที่ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 ในการประชุม ขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม     พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เวทีระดมสมอง

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมออนไลน์ ววน. กับ สปอว.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมออนไลน์ กับ สปอว. ประชุมหารือ ระหว่าง อว.ส่วนหน้า 20 “การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วย ววน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570” ณ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะผู้บริหารฯ บุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วม  พิธีไหว้ครู  นักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2566    จำนวน  2,700 คน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครูอาจารย์  ณ หอประชุม วิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร.

Read more