กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการอบรม “การวิเคราะห์ค่างานของสายสนับสนุน”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ และบุคลาการสายสนับสนุนร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานของสายสนับสนุน” รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ค่างาน

Read more