กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานตราราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะผู้บริหารฯ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วม  พิธีพระราชทานตราราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 2,800 คน เพื่อสร้างความรัก สามัคคดี มรภ.บร. จัดโดย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชการ คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รอบอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะกรรมสอบคัดเลือกบุคลากร สายวิชการ สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย/ ดนตรีตะวันตก) คณะครุศาสาตร์ มรภ.บร. โดยการสอบ คัดเลือกจะเป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.คมเพชร   ฉัตรศุภกุล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  มรภ.บร. พร้อมด้วย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา   ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.2566

Read more