กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานตราราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชการ คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.คมเพชร   ฉัตรศ

Read more