กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชการ คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รอบอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะกรรมสอบคัดเลือกบุคลากร
สายวิชการ สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย/ ดนตรีตะวันตก) คณะครุศาสาตร์ มรภ.บร. โดยการสอบ
คัดเลือกจะเป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์