กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.คมเพชร   ฉัตรศุภกุล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  รภ.บร. พร้อมด้วย
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.
และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา   ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร.

ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.