กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบคู่สัญญาจ้างและเอกสารการประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมงาน RJ38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธในงาน RJ38

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมการจัดการความรู้วิชาศึกษาทั่วไป

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Oxygen therapy for Newborns”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมออนไลน์กับ สปอว.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี   จุโฑปะมา

Read more