กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการศึกษาดูงานของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รศ.ดร.ศิราณี   จุโฑป

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more