กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินคัดเลือกตำบลที่ลงพื้นที่โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการเข้าพบอธิการบดีของบุคลาการใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการต่อสัญญาบุคลากรสายวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการ

Read more