กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม Focus Group การประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ ของจังหวัดบุรีรัมย์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพ

Read more