กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการศึกษาดูงานของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รศ.ดร.ศิราณี   จุโฑป

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม Focus Group การประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 – 2570

นายสิงหชัย  ผ่องบุรุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ ของจังหวัดบุรีรัมย์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการเตรียมสถานที่จัดประชุมการขับเคลื่อน ววน.ฯ

นายลัด  พอกกลาง ผู้อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมออนไลน์ ววน. กับ สปอว.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more