กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอ อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมเตรียม ความพร้อมการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการของ   อว.  ส่วนหน้า จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 นำโดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร./ประธานกรรมการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เพื่อการนำเสนอแก่ สปอว. ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงควมยินดีกับอาจารย์ที่ได้ ตำแหน่งทางวิชาการ   ระดับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาที่เสนอขอชีววิทยา (๐๑๔๑) คือ อาจารย์ ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร.  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกและลดภาระแก่ ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร.  จัดสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.บร. นำโดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดี   ฝ่ายกิจการต่างประเทศ   พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสอบฯ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบหนังสือแจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร.  การมอบหนังสือแจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทน รายเดือนของบุคลากร มรภ.รอบวันที่ 1 เมษายน 2566 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยรับที่กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรที่ เกี่ยวข้องดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์   มีการสอบวัดทักษะ ทางภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์    โดยการสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการอบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. เป็นประธานในการอบรมโครงการผลักดัน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล  หัวข้อ การจัดทำลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ณ   ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคา 17 วันที่ 19

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร.  ขอประสาสัมพันธ์ วันหยุดวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 คือ ปิดให้บริการระหว่าง วันที่ 13 – 17 เมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรไปสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของไทย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรับเอกสารการประเมินของบุคลากร

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร.  ขอเสนอภาพกิจกรรม การรับเอกสารการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ/ สายสนับสนุน ณะครุศาสตร์ เพื่อใช้เอกสารประเมินฯ ในการรวบรวมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดี มรภ.บร.   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  มีกิจกรรมการ เปลี่ยนผ้าอังสะองค์พระสัพพัญญูสุคโต การรดน้ำดำหัว การแข่งขันร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง   การแข่งส้มตำลีลา   และการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน จัดโดย

Read more