กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคลฯ ส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนให้กับผู้บริหารร่วมประเมิน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 31 มีนาคม 2566    

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าขององคมนตรี

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะติดตาม เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มรภ.บร. ประจำปี 2566 ทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม งาน U2T Bru Market Fair 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประกอบการ ร่วมกันเปิดงาน ชม ชิม ช้อป  U2T Bru Market Fair 2023 โดยเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรจากโครงการ U2T for

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ คณาจารย์ ผู้ประกอบการและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมนำเสนอ โครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องพุทธรักษา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารสรุปวันลา ปี 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. มอบรายงานสรุปวันลาการปฏิบัติราชการของ สายสนับสนุนกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ งาน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงควมยินดีกับอาจารย์ที่ได้ ตำแหน่งทางวิชาการ   ระดับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาที่เสนอขอภาษาไทย (๗๑๐๑) คือ อาจารย์ ดร.สินทรัพย์  ยืนยาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 มี.ค. 2566 ช่วงบ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) ช่วงเช้า ร่วมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 2 ตำบล  ได้แก่ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก และ ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 มี.ค. 2566 ช่วงเช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) ช่วงเช้า ร่วมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 3 ตำบล  ได้แก่   ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์,   ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน,   ต.บ้านด่าน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2(เพิ่มเติม) วันที่ 18 มี.ค. 2566

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) ร่วมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่   ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ,   ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด,   ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร./ ประธานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อออกพื้นที่ เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 15 ตำบล วันที่

Read more