กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้าง

กองการบริหารงานบุคคลฯ ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/ สายสนับสนุน จำนวน 3 ปี/ 6 ปี  

Read more