กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร./ ประธานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อออกพื้นที่ เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 15 ตำบล วันที่

Read more