กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ คณาจารย์ ผู้ประกอบการและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมนำเสนอ โครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องพุทธรักษา

Read more