กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารดำเนินงาน
โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ คณาจารย์ ผู้ประกอบการและนักศึกษา ร่
วมกิจกรรมนำเสนอ
โครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ
OTOP
ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

จัดโดย สำนักงานบริการทางวิชาการ มรภ.บร.

ขอขอบคุณ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์