กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารสรุปวันลา ปี 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. มอบรายงานสรุปวันลาการปฏิบัติราชการของ
สายสนับสนุนกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ
งาน
ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์