กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงควมยินดีกับอาจารย์ที่ได้ ตำแหน่งทางวิชาการ   ระดับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาที่เสนอขอภาษาไทย (๗๑๐๑) คือ อาจารย์ ดร.สินทรัพย์  ยืนยาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.

Read more