กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคลฯ ส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนให้กับผู้บริหารร่วมประเมิน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 31 มีนาคม 2566    

Read more