กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ ร่วมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T เฟส 3 มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ บุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือการพยาบาล ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ ร่วมประชุมโครงการ  U2T  มรภ.บร.     เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างสูงสุด 20  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการประชุมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี งบประมาณ 2566  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการกรอกข้อมูลรายงบประมาณ ประกอบข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NARIIS) อย่างสมบูรณ์ที่สุด ของกระทรวง อว.  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วม  กิจกรรมการนำเสนอและจำน่ายผลิตภัณฑ์ U2t  หนึ่งกิจกรรมใน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ  ครั้งที่  6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม BRICC Festival 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   บุคลากร และนักศึกษาร่วม “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการมอบเงินค่าสินไหมประกันชีวิต

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   บุคลากร ร่วมรับเงินค่าสินไหมประกันชีวิต  ประเภทกลุ่ม  จากตัวเเทน  บ.เมืองไทยประกันชีวิต มหาชน จำกัด กรณีของ  ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว  ข้าราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการวัดตัวชุดปกติขาวของบุคลากร มรภ.บร.

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่วัดตัวเพื่อตัดชุดปกติขาว เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานสื่อ…สานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าว ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในงานสื่อ…สานสัมพันธ์ และมีการแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมออนไลน์กับ กระทรวง อว. เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งบุคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายวิชาการเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างกระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

Read more