กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ
ร่วมประชุมโครงการ  U2T  มรภ.บร.     เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างสูงสุด

20