กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการมอบเงินค่าสินไหมประกันชีวิต

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   บุคลากร ร่วมรับเงินค่าสินไหมประกันชีวิต  ประเภทกลุ่ม  จากตัวเเทน  บ.เมืองไทยประกันชีวิต มหาชน จำกัด กรณีของ  ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว  ข้าราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น

Read more