กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการมอบเงินค่าสินไหมประกันชีวิต

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   บุคลากร
ร่วมรับเงินค่าสินไหมประกันชีวิต  ประเภทกลุ่ม  จากตัวเเทน  บ.เมืองไทยประกันชีวิต
มหาชน จำกัด 
กรณีของ  ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว  ข้าราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15