กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ ร่วมประชุมโครงการ  U2T  มรภ.บร.     เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างสูงสุด 20  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการประชุมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี งบประมาณ 2566  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการกรอกข้อมูลรายงบประมาณ ประกอบข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NARIIS) อย่างสมบูรณ์ที่สุด ของกระทรวง อว.  

Read more