กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ ร่วมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T เฟส 3 มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ บุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือการพยาบาล ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์  

Read more