กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการวัดตัวชุดปกติขาวของบุคลากร มรภ.บร.

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่วัดตัวเพื่อตัดชุดปกติขาว เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

Read more